Branding Image
Language
Warunki korzystania z usługi

Spółka Versuni Nederland B.V. i jej podmioty stowarzyszone („my” lub „nasz”) oferują (i) nasze strony internetowe („Strony”), (ii) usługi dostępne poprzez Strony („Aplikacje Internetowe”), (iii) usługi dostępne poprzez aplikacje mobilne („Aplikacje Mobilne”) oraz (iv) Usługi Subskrypcji. „Usługi” oznaczają Strony, Aplikacje Internetowe, Aplikacje Mobilne i/lub Usługi Subskrypcji. Wszystkie Usługi są świadczone w związku z naszymi produktami sprzętowymi („Produkty”).

Przegląd i związek z innymi umowami

Niniejsze Warunki korzystania z usług dotyczą dostępu użytkownika do Usług i Produktów oraz ich użytkowania. Korzystając z Usług, użytkownik zgadza się na przestrzeganie tych Warunków. Jeśli użytkownik nie zgadza się z Warunkami, nie powinien korzystać z Usług ani Produktów. Niniejsze Warunki pozostaną w pełnej mocy tak długo, jak długo użytkownik będzie miał dostęp do Usług lub korzystał z nich, lub do momentu rozwiązania umowy zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Zakup Produktu przez użytkownika podlega dodatkowo warunkom gwarancji handlowej dołączonej do tego Produktu („Gwarancja handlowa”) i może być regulowany przez nasze Warunki sprzedaży. Oprogramowanie w Produkcie i Aplikacji mobilnej jest licencjonowane i podlega warunkom użytkowania („Warunki oprogramowania”). Zapewniamy Usługi z zastrzeżeniem naszego Oświadczenia o prywatności, a użytkownik korzysta z Usług zgodnie z tym Oświadczeniem. Wszystkie dodatkowe wytyczne są włączone przez odniesienie do niniejszych Warunków, a użytkownik akceptuje je poprzez korzystanie z Usług i Produktów.

Korzystając z Usług i Produktów, użytkownik może również zdecydować się na korzystanie z usług, oprogramowania lub produktów dostarczanych przez strony trzecie. Takie usługi i produkty stron trzecich będą regulowane zasadami i ograniczeniami odrębnymi od niniejszych Warunków. Użytkownik zapewnia, że będzie przestrzegał tych warunków podczas korzystania z Usług i Produktów. Użytkownik potwierdza, że poniesie wszelkie opłaty pobierane przez takie strony trzecie, w tym dostawcę usług internetowych lub operatora urządzeń mobilnych, które zapewniają, że określone wymagania umożliwiające mu korzystanie z Usług zostają spełnione.

Twoje konto

Aby korzystać z określonych Usług i Produktów, użytkownik musi utworzyć Konto. Użytkownik zobowiązuje się do: (a) dokładnego podawania wszystkich wymaganych przez nas informacji kontaktowych i innych oraz niezwłocznego powiadamiania nas o wszelkich zmianach w tych informacjach; (b) zachowania poufności danych logowania do Konta użytkownika oraz w odniesieniu do wszystkich czynności wykonywanych w ramach Konta użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić nas o wszelkich podejrzeniach nieuprawnionego użycia jego Konta.

Użytkownik zobowiązany jest zapewnić przestrzeganie przepisów przez wszystkich użytkowników swojego Produktu i użytkowników swojego Konta, niezależnie od tego, czy zostali przez niego upoważnieni. Użytkownik zobowiązuje się zapoznać wszystkich innych użytkowników swojego Produktu i Konta z niniejszymi Warunkami i zapewnić, że inny użytkownicy będą przestrzegać tych Warunków.

Jeśli użytkownik sprzeda lub przekaże swój Produkt, jego prawo do korzystania z Usług w odniesieniu do tego Produktu automatycznie wygasa. Nowy właściciel nie będzie miał prawa do korzystania z Produktu lub Usług w ramach Konta użytkownika i będzie musiał zarejestrować osobne Konto.

Dostęp do Usług i zaprzestanie działalności

Przyznajemy użytkownikowi niezbywalne, niewyłączne prawo (bez prawa do udzielania sublicencji) do dostępu i korzystania z Usług wyłącznie w Dozwolonym Celu.

W dowolnym momencie możemy (a) zawiesić lub odebrać użytkownikowi prawo do dostępu lub korzystania z Usług, lub (b) wypowiedzieć niniejsze Warunki w stosunku do użytkownika, jeśli w dobrej wierze uznamy, że użytkownik korzystał z Usług z naruszeniem niniejszych Warunków. Po rozwiązaniu umowy użytkownik nie będzie już uprawniony do korzystania z Usług ani dostępu do nich.

Produkt jest w stanie zapewnić użytkownikowi wiele usług ułatwiających zarządzanie produktem i jego utrzymanie. Kiedy Produkt jest podłączony do naszej sieci, może przesyłać do nas pewne informacje, w tym kody aktywności i błędów. Wykorzystujemy je w celu świadczenia użytkownikowi Usług.

Zastrzegamy sobie prawo, w dowolnym momencie, do modyfikacji, zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług lub ich części, po uprzednim powiadomieniu lub bez powiadomienia. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej osoby trzeciej za skorzystanie z wyżej wymienionego prawa.

Aktualizacje lub zmiany w Usługach i produktach

Możemy aktualizować lub zmieniać Usługi lub wprowadzać pewne ulepszenia do Produktu zdalnie i bez powiadamiania użytkownika. Aktualizacje lub zmiany podlegają Warunkom oprogramowania.

Będziemy dostarczać niezbędne aktualizacje przez okres, którego użytkownik może racjonalnie oczekiwać i przez co najmniej dwa lata po zakupie Produktu. Możemy aktualizować Oprogramowanie Produktu i każdą Usługę, w tym zdalnie bez powiadamiania Użytkownika. Jeśli z powodu działania lub zaniechania Użytkownika aktualizacje nie zostaną zainstalowane w rozsądnym czasie po ich udostępnieniu, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek pogorszenie jakości Usług spowodowane tym zaniechaniem. Aktualizacje lub zmiany podlegają niniejszym Warunkom lub ich nowszej wersji.

Treści użytkownika są dostarczane przez użytkowników, a nie przez nas. Nie popieramy opinii, zaleceń ani porad w nich wyrażonych. Ponieważ jest to Aplikacja dostępna publicznie, udostępnienie treści przez użytkownika oznacza, że staje się ona publiczna. Ponadto, gdy użytkownik udostępnia swoje treści, zamierzamy wykorzystać je również do naszych własnych celów, w tym do celów komercyjnych. Nie należy przesyłać Treści użytkownika, jeśli użytkownik nie wyraża na to zgody.

Własność i własność intelektualna

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą praw autorskich, znaków towarowych, znaków usługowych i praw do szaty graficznej do wszystkich materiałów i treści wyświetlanych w Usługach i za ich pośrednictwem. Użytkownik nie może reprodukować, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, wyświetlać, zestawiać, wykonywać, publikować, dystrybuować, rozpowszechniać, przekazywać, transmitować ani rozpowszechniać żadnych takich materiałów lub treści jakimkolwiek stronom trzecim (w tym wyświetlać lub dystrybuować materiałów za pośrednictwem strony internetowej strony trzeciej) bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, z wyjątkiem korzystania z Usług zgodnie z ich przeznaczeniem. Zachowujemy wszystkie prawa, które nie zostały inaczej wyraźnie przyznane w niniejszych Warunkach. Niektóre fragmenty niezależnego kodu stron trzecich zawarte w Usługach są objęte licencjami typu open source.

Jeśli użytkownik prześle nam komentarz, sugestię lub inny materiał („Informacja zwrotna”) związany z Usługami (z wyłączeniem wszelkich nielegalnych treści), niniejszym przenosi na nas wszelkie prawa własności do takiej Informacji zwrotnej i potwierdza, że będziemy uprawnieni do wykorzystania i wdrożenia takiej Informacji zwrotnej w dowolny sposób bez ograniczeń i bez obowiązku zachowania poufności, przypisania lub wynagrodzenia użytkownika, lub też użytkownik udzieli nam licencji na wykorzystanie takiej Informacji zwrotnej bez żadnych ograniczeń w zakresie, w jakim powyższe zostanie uznane za nieskuteczne.

Zastrzeżenia dotyczące gwarancji

Naszym celem jest dostarczenie użytkownikowi wspaniałych doświadczeń związanych z usługami. JEDNAK NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE JESTEŚMY W STANIE ZAPEWNIĆ USŁUGI „TAKIE, JAKIE SĄ” I „TAKIE, JAKIE SĄ DOSTĘPNE” ORAZ ŻE NIE MOŻNA POLEGAĆ NA TERMINOWOŚCI LUB JAKICHKOLWIEK WYNIKACH, KTÓRE MOŻNA UZYSKAĆ DZIĘKI USŁUGOM. Wynika to między innymi z faktu, że dostępność Usług zależy również od okoliczności takich jak komputer, urządzenie mobilne, okablowanie domowe, sieć Wi-Fi, dostawca usług internetowych i operator urządzenia mobilnego użytkownika, na które nie mamy wpływu. Dlatego w odniesieniu do Usług nie możemy zagwarantować dostępności, czasu działania, dokładności wyników, dokładności danych, przechowywania danych, dostępności we wszystkich krajach, wiarygodności wszelkich wynikających z nich powiadomień, określonego poziomu oszczędności lub innych korzyści pieniężnych.

Urządzenia bezpieczeństwa domowego: użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Produkty są przeznaczone do użytku osobistego i domowego i nie są przeznaczone do zastosowań krytycznych lub ratujących życie. Nasze Produkty nie są certyfikowane do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych. Powiadomienia w Aplikacjach Mobilnych służą wyłącznie celom informacyjnym i nie zastępują monitorowanego przez stronę trzecią systemu powiadamiania o zagrożeniach. Nie wysyłamy służb ratunkowych do domu użytkownika.

Niektóre rządy lub władze mogą wymagać zezwoleń lub rejestracji w celu korzystania z Produktów w określonych okolicznościach. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie i utrzymanie takich licencji. Użytkownik rozumie, że to on, a nie my, jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących nagrywania lub udostępniania treści wideo lub audio z udziałem osób trzecich lub przestrzeni publicznej, w tym zobowiązań do uprzedniego powiadomienia osób zaangażowanych.

Urządzenia kuchenne: Aplikacja Mobilna może obliczać wartości odżywcze przepisów. Są one oparte są na średnich wartościach podawanych przez bazy danych składu żywności. Korzystamy z niemieckiej bazy danych składu żywności „BLS - Bundes Lebensmittel Schlüssel”. Obliczone wartości odżywcze mogą odbiegać od rzeczywistych wartości odżywczych między innymi w wyniku różnic w wartościach odżywczych składników (spowodowanych stopniem dojrzałości, odmianą itp.). Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne: Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne zawarte w Aplikacji Mobilnej wynikają z Rozporządzenia 1924/2006 Komisji Europejskiej. W odniesieniu do dziennego zalecanego spożycia Aplikacja Mobile App jest zgodna z rozporządzeniem UE 1169/2011.

Zróżnicowana, zrównoważona i dobra dieta jest ważnym elementem prowadzenia zdrowego stylu życia. Zrównoważona dieta powinna zawierać odpowiednie ilości właściwych produktów spożywczych, w tym węglowodanów, wysokiej zawartości błonnika, wody, białek, tłuszczów, witamin i minerałów. Więcej informacji na temat zdrowej diety i koktajli znajdziesz również w naszych artykułach.

Powietrze: Dane dotyczące jakości powietrza mierzone przez Produkt i wyświetlane za pośrednictwem Usługi mają na celu jedynie pomiar pewnych aspektów jakości powietrza w bezpośrednim sąsiedztwie czujnika mierzącego taką jakość powietrza. Na takich danych nie należy polegać w żadnym celu i nie należy ich wykorzystywać do określenia, czy powietrze jest bezpieczne do oddychania lub czy jakiekolwiek toksyny są lub nie są obecne w powietrzu.

Ograniczenie odpowiedzialności

W niefortunnym przypadku, gdy Usługi nie działają lub gdy jakakolwiek zawartość może zostać utracona, prosimy przyjąć nasze najszczersze przeprosiny. Jednak w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w wyniku korzystania z Usług przez użytkownika. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KWOTY PRZEKRACZAJĄCE OPŁATY UISZCZONE W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI.

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć nas przed wszelkimi roszczeniami stron trzecich wniesionymi przeciwko nam lub naszym podmiotom stowarzyszonym, wynikającymi z bezprawnego lub nieuzasadnionego korzystania z Usług i Produktów przez użytkownika lub jego upoważnionych użytkowników. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia obrony przed takimi roszczeniami, a użytkownik zgadza się współpracować z nami w tym zakresie.

Prawo właściwe

Niniejsze warunki użytkowania będą interpretowane i regulowane przez prawo i sądy holenderskie, bez względu na przepisy dotyczące norm kolizyjnych.